FAIL (the browser should render some flash content, not this). FAIL (the browser should render some flash content, not this). FAIL (the browser should render some flash content, not this). FAIL (the browser should render some flash content, not this). FAIL (the browser should render some flash content, not this). FAIL (the browser should render some flash content, not this). FAIL (the browser should render some flash content, not this). FAIL (the browser should render some flash content, not this). FAIL (the browser should render some flash content, not this). FAIL (the browser should render some flash content, not this). FAIL (the browser should render some flash content, not this). FAIL (the browser should render some flash content, not this). FAIL (the browser should render some flash content, not this). FAIL (the browser should render some flash content, not this). FAIL (the browser should render some flash content, not this). FAIL (the browser should render some flash content, not this). FAIL (the browser should render some flash content, not this). FAIL (the browser should render some flash content, not this). FAIL (the browser should render some flash content, not this). FAIL (the browser should render some flash content, not this). FAIL (the browser should render some flash content, not this). FAIL (the browser should render some flash content, not this). FAIL (the browser should render some flash content, not this). FAIL (the browser should render some flash content, not this). FAIL (the browser should render some flash content, not this). FAIL (the browser should render some flash content, not this). FAIL (the browser should render some flash content, not this). FAIL (the browser should render some flash content, not this). FAIL (the browser should render some flash content, not this). FAIL (the browser should render some flash content, not this). FAIL (the browser should render some flash content, not this). FAIL (the browser should render some flash content, not this).
 

 Celem naszej firmy jest świadczenie profesjonalnych usług księgowych, skierowanych zarówno do małych, jednoosobowych firm, jak i średnich przedsiębiorstw. Wyznajemy zasadę "KLIENT JEST DLA NAS NAJWAŻNIEJSZY". Wszechstronna znajomość przepisów prawnych, podatkowych i finansowych oraz najnowszych rozwiązań z dziedziny rachunkowości, pozwala nam na prowadzenie księgowości firm działających w odległych od siebie branżach, zapewniając przy tym kompleksową ich obsługę, profesjonalizm oraz terminową realizację powierzonych zadań. Pomożemy Państwu w rozwiązywaniu problemów, doradzając przy wykorzystaniu całej naszej wiedzy i doświadczenia, co z pewnością przyczyni się do rozwoju Waszej firmy.

Prowadzenie ksiąg rachunkowych spółek i osób fizycznych obejmuje: • opracowanie zasad (polityki) rachunkowości,
• opracowanie zakładowego planu kont i jego wdrożenie,
• dokonywanie zapisów w ewidencji syntetycznej i analitycznej,
  obejmującej dekretację dokumentów (ewidencja wszystkich faktur sprzedaży,
  faktur zakupu, wyciągów bankowych, raportów kasowych, wynagrodzeń, amortyzacji,
  rozliczeń międzyokresowych kosztów i przychodów, ewidencja pożyczek, kaucji, wadium itp.),
• ustalanie wysokości miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy,
• ustalanie wysokości należnego i naliczonego podatku VAT,
• sporządzanie, według wzorów określonych przepisami, deklaracji podatkowych,
• sporządzanie obowiązkowych sprawozdań i raportów do GUS,
• sporządzanie obowiązkowych sprawozdań i informacji na potrzeby NBP,
• sporządzanie planów amortyzacji oraz prowadzenie ewidencji środków trwałych
  i wartości niematerialnych i prawnych,
• sporządzanie zeznań rocznych na podstawie danych wynikających
  z zapisów księgowych,
• zamknięcie roku obrachunkowego podmiotu pod kątem podatkowym i rachunkowym
  wraz ze sporządzeniem sprawozdania finansowego oraz przygotowaniem
  wszelkiej dokumentacji na potrzeby Zgromadzenia Wspólników
  (projekty uchwał), Urzędu Skarbowego, Sądu Rejestrowego,
• monitoring rozrachunków (należności i zobowiązań),
• sporządzanie skonsolidowanych sprawozdań finansowych grup kapitałowych.
 Obsługa kadrowo – płacowa obejmuje:

• sporządzanie umów o pracę, zlecenia, o dzieło- zgodnie z uzyskanymi informacjami,
• sporządzanie list płac, rachunków do umów cywilnoprawnych,
• prowadzenie dokumentacji rejestracyjnej pracowników i zleceniobiorców na potrzeby ZUS,
• prowadzenie imiennych kart przychodów pracowników,
• prowadzenie kartotek pracowniczych wraz z niezbędną dokumentacją,
• prowadzenie ewidencji nieobecności pracowników (urlopy, zwolnienia od pracy płatne i niepłatne),
• naliczanie ekwiwalentów,
• sporządzanie dokumentacji obrachunkowej na potrzeby ZUS, Urzędów Skarbowych
(wyliczanie comiesięcznych składek ZUS oraz sporządzanie i elektroniczne przesyłanie ich do ZUS,
wyliczanie comiesięczne zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych),
• sporządzanie na koniec każdego roku kalendarzowego rocznych kartotek
wszystkich pracowników w postaci wydruków komputerowych,
• sporządzanie zeznań rocznych pracowników,
• sporządzanie zaświadczeń o wynagrodzeniu i zatrudnieniu (na żądanie),
• sporządzanie świadectw pracy.
 
Prowadzenie podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów oraz ryczałtu ewidencjonowanego obejmuje:

• dokonywanie zapisów w PKPiR
lub ewidencji ryczałtu,
• ewidencję podatku od towarów i usług,
• prowadzenie ewidencji środków
trwałych,wartości niematerialnych i
prawnych oraz wyposażenia,
• obsługę kadrowo-płacową pracowników,
• rozliczanie właścicieli,
• sporządzanie deklaracji podatkowych,
• sporządzanie deklaracji ZUS,
• sporządzanie raportów,
sprawozdań do GUS-u,
• nadzór księgowy.